Skydd

Skydd ingår som ett specialmoment inom Svenska Brukshundklubbens bruksprov. Hunden ska stoppa en flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren.

Om skydd

Inom Svenska Brukshundklubben (SBK) finns ett par olika former av skyddsprov, dels de traditionella svenska, dels de internationella. Gemensamt för dem är att hundarna prövas i skyddsarbete, lydnad och nosarbete. De två senare delarna skiljer sig inte mycket från övriga provformer vad gäller utförande och krav på hundarna.

Historiskt har skyddsarbetet skapats mycket utgående från den polisiära användningen av hund.

Hunden ska hela tiden vara under god lydnad från föraren och får bara agera i speciella situationer. Dessa kan beskrivas som då hunden sänds av föraren efter flyende person, då en person som hunden satts att bevaka försöker avvika samt då föraren utsätts för ett kraftigt hot (angrepp) från en person.

Man bedömer hundens kraft i angrepp, upphörande med angrepp på kommando från föraren eller då personen slutat fly eller angripa samt uppmärksamhet vid bevakning.

I våra regler för bruksprov beskrivs fältprovet i skydd i detalj.

Träna skydd

Hos hunden ställs krav på kamplust, skärpa, försvarslust samt goda nerver.

Kamplust är hundens ”motor” som får den att engagera sig i exempelvis dragkamp. Skärpa är hundens benägenhet att reagera med aggressivitet på retningar, försvarslusten är hundens benägenhet att försvara sin förare. De goda nerverna behövs för att hunden ska kunna sortera intryck och anpassa sitt agerande efter situationen.

Tävla i bruksprov skydd

För deltagande i skyddshundsgruppen samtliga klasser (lägre, högre och elit) krävs att hunden är av brukshundras, som vi i Svenska Brukshundklubben har avelsansvar för, och att hunden är minst 18 månader gammal. Det krävs också licens utfärdad av Brukshundklubben.

Tävlingar & mästerskap

Tävlingar finns på både nationell och internationell nivå. Svenskt mästerskap arrangeras varje år i skyddshundsgruppen. Det utsedda landslaget i Sverige kan tävla på nordiskt mästerskap.

Obs!

Det finns inga civila personer som har befogenhet att använda en skyddshund i praktiken. Det har bara polisen, försvarsmakten och väktarbolagen, de senare står under kontroll av myndighet. Hur stora befogenheterna är varierar mellan de olika användarna, väktarbolagen har minst befogenheter.

Internationell prövningsordning (IGP)

IGP är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen finns fyra provformer med olika kombinationer av spår, lydnad och skyddsarbete.

Om IGP

Inom Internationell prövningsordning (IGP) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.

Provformer i IGP

IGP-prov

IGP-prov – den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IGP-prov är desamma över hela världen.

För att starta på ett IGP-prov ska hunden ha blivit godkänd på ett BH-prov (Behörighetsprov). BH-provet består av en lydnadsdel och en trafikdel.

BSL (brukshundprov spår lydnad)

BSL (brukshundprov spår lydnad) – är enprovformsomanvänder samma klassindelningoch består avsamma spår och lydnad som i IGP.

FH 1 och FH 2

FH 1 och FH 2 – är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.

IGP-FH

IGP-FH – är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Upplevelse av IGP

Inom provformerna i IGP är det samarbete mellan förare och hund som upplevs starkast. Hunden är oftast väldigt angelägen och glad att få komma igång och göra jobbet. Inom avdelningen skydd är hunden tränad att se skyddsärmen på figuranten som den bästa av leksaker och som den vill hålla greppet om.

Träna IGP

En viktig egenskap i IGP är att hunden visar arbetsglädje och genomför lydnads- och skyddsmomenten i högt tempo och med bra precision.

I IGP-FH kan hunden ha lugnare tempo,men måste ha koncentrationsförmåga och uthållighet i spårarbetet.

Skyddsarbetet behöver tränas under noga kontrollerade former tillsammans med utbildad figurant.